Jumat, 26 Maret 2010

PIDATO INGGRIS
Praise and thanks god let us submit presence of Allah SWT who has give enjoyment to we all that uninterruptedly. God blessing and greeting hopefully always till to majesty sublime "He take the dark situation to the clear situation". Namely, Prophet Muhammad SAW. Not forget to his friends and his family and hopefully till to us. Amen…
First, I say thanks to invigilator that has give opportunity to me for orated in front of.
All audience
Such as that we know in this modern era, many technologies that growing expand. Like, hand phone, television, internet and much more, that have separate function.
But applying this technology in daily file, often to misuse, especially by adolescents. Like in hand phone and internet, they use it to watch films porn and see dissolute pictures; also it might make deviation social.
In consequence, I urge so that don`t misuse technology, because that inappropriate with our religion that is Islam and use technology as good as possible to fulfill more important need.
Finally, I apologize if any mistake or insuffiency that not have the pleasure to in heart all of you. For its attention I say thank you.
MAKALAH BASA SUNDA
UNSUR-UNSUR SAJAK SUFI

PANGJAJAP

Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Alloh SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu karya ilmiah kanggo nuntaskeun pancen ti Bapa/Ibu Guru. Sholawat sareng salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahan dugi ka urang sadayana. Amin …
Karya ilmiah ieu di judulan ku ANALISIS UNSUR-UNSUR SAJAK ANU AYA DINA SAJAK SUFI . Panyajian anu aya dina karya ilmiah ieu nyaeta unsur-unsur sajak anu aya dina sajak sufi, anu tujuanna pikeun nyumponan pancen ti Guru Basa Sunda. Tujuan anu sejenna nyaeta pikeun ngembangkeun kanyaho urang kana karya sastra Indonesia khususna karya sastra sajak.
Saleres-leresna karya ilmiah ieu pasti wae aya kakiranganna anu teu di sadari ku simkuring saparakanca. Kumargi kitu simkuring saparakanca anu nyusun kana karya ilmiah ieu nyuhunkeun kritikan sareng saran ti Bapa/Ibu Guru mata pelajaran pikeun nyampurnakeun karya ilmiah ieu pikahareupeun.
Tungtung basa, simkuring saparakanca ngucapkeun hatur nuhun ka Bapa/Ibu Guru anu parantos ngabimbing simkuring saparakanca kana nyusunna ieu karya ilmiah. Oge simkuring saparakanca salaku anu nyusun ieu karya ilmiah ngaharepkeun supaya ieu karya ilmiah teh tiasa manfaat kanggo ngembangkeun katerampilan dina karya sastra Indonesia, sareng tiasa manfaat kanggo para siswa pikeun diajar sastra.
Bandung , Apil 2009
Panyusun

BAB I
BUBUKA

1.1 Kasang Tukang
Dina kahirupan sapo-poe urang sarerea pasti wae pernah nguping istilah sastra atawa karya sastra, prosa atawa sajak. Tina maca karya sastra, urang sarerea bakal manggihan harkat hirup. Tina basa lain, tina karya sastra aya ka manfaatan pikeun kahirupan. Karya sastra anu alus, biasana sok ngabogaan nilai (value). Nilai eta di wangen tina wujud wangenan karya sastra, anu sacara implicit sok aya dina galur, latar, tokoh, tema jeung amanat. Atawa dina larik, kuplet, rima jeung irama. Nilai anu di kandung tina karya sastra nyaeta : Nilai hedonik (Hedonic Value), nilai artistik (Artistic Value), nilai kultural (Cultural Value), nilai etis, moral, agama (Ethical, Moral, Religious Value) jeung nilai praktis (Practical Value).
Salah sahiji karya sastra Indonesia nyaeta sajak. Sajak teh nyaeta anu ngabogaan ciri mantra, rima, teu jeung rima, atawa kombinasi duanana. Katangtuanna, lamun di bandingkeun jeung sastra anu sejen nyaeta, dina basa-basana anu topang-manopang jeung hubungan tina harti.
Pamahaman jalma-jalma kana sajak bisa beda-beda. Ieu di sababkeun tergantung timana urang ngahartikeunna. Sajak mangrupakeun ekspresi jiwa atawa emosi panyair kana naon-naon masalah anu kapanggih dina ka hirupan. Jeung anu nyieuna kana sajak bisa saha wae heunteu kudu jalma-jalma anu palalinter. Tapi urang oge salaku jalma awam bisa nyieun oge lantaran satiap jalma ngabogaan imajinasi jeung pangalaman-pangalaman anu bisa di jadikeun atawa anu bisa di larapkeun kana sajak.
1.2 Watesan Masalah
Watesan masalah ieu dilakukeun supaya panalungtikan bisa luyu jeung tujuan anu di harepkeun. Watesan masalahna nyaeta: sakabeh anu ngenaan kana sajak sufi.
1.3 Maksud Jeung Tujuan
Maksud tina karya ilmiah ieu nya eta pikeun nganyahokeun sajak sufi.
Tujuanna tina nyieun karya ilmiah ieu nyaeta:
 Nganyahokeun salah sahiji karya sastra Indonesia anu tina jalur sajak sufi
 Nganyahokeun unsur-unsur sajak
 Bisa nambahan kana kanyaho tina karya sastra
BAB II
ULIKAN TIORI
2.1 Bahasan
Sajak sufi teh nyaeta salah sahiji karya sastra Indonesia. Sajak sufi bisa di hartikeun sajak anu di tulis ku panganut paham kana tasawuf, sajak anu ngandung kana nilai-nilai tasawuf, atawa sajak anu ngandung kana pangalaman tasawuf. Sajak sufi biasana ngebrehkeun rasa ka sono panyairna kanu nyiptakeunna (Allah), hakekat hubungan mahluk jeung sang Khalik, jeung sagala tingkah polah anu ka asup kana pangalaman kaagaman (religious).
2.2 Wangenan
Wangenan sajak sufi teu beda jauh jeung sajak-sajak anu sejena. Anu di wangen ku tema, makna/harti, rasa, irama/lagu, jeung amanat.
2.2.1 Tema
Tema nyaeta pokok pasualan anu bakal di jentrekeun tina wangen sajak. Tema eta bisa di kembangkeun ku cara nagtukeun hal-hal anu rek di jenterkeun tina sajak. Tema bisa oge disebut pokok pasualan pikeun pikeun panyair.
2.2.2 Makna /Harti
Makna nyaeta kata anu dipake dina sajak. Makna sajak aya anu disebut makna denotasi jeung aya anu disebut makna konotasi.


2.2.2.1 Makna Denotasi
Makna denotasi nyaeta makna dasar, leksikal, kamus, umum, netral, teu di campur nilai rasa, lain kiasan, atawa harti anu paling deukeut. Atawa disebut oge makna anu sabeuneurna.
2.2.2.2 Makna Konotasi
Makna konotasi nyaeta makna anu timbul tina akibat sikap sosial, sikap pribadi, jeung tina sikep tambahan, anu dikenakeun kana salah sahiji makna konseptual atawa disebut makna kiasan makna ditukangeun makna anu sabenerna.
2.2.3 Rasa
Rasa nyaeta sikep panyair kana pokok pasualan.
2.2.4 Irama/Lagu
Lagu nyaeta sikep panyair kana macana sajak.
2.2.5 Amanat
Amanat nyaeta salah sahiji perkara anu anu jadi tujuan panyair atawa efek anu tangtu anu di dambakeun ku panyair, oge disebut pesan atawa palajaran anu bisa di pelajari tina salah sahiji sajak.BAB III
ANALISIS DATA
3.1 Conto Sajak Sufi
Karya: Abdul Hadi W.M
Gusti
Gusti,
Kuring jeung Anjeun deukeut pisan
Sakumaha seuneu jeung panas
Kuring teh panas tina seuneu Anjeun
Gusti,
Kuring jeung Anjeun deukeut pisan
Seperti kaen jeung kapas
Kuring kapas tina kaen Anjeun
3.2 Analisis
3.2.1 Tema
Tema sajak sufi di luhur nyaeta hakekat hubungan mahluk jeung sang Kholik. Lantaran panyair ngajentrekeun yen sakabeh jalma heunteu jauh jeung pangawasan anu nyiptakeunna (Alloh SWT).
3.2.2 Makna
Makna anu di kandung dina sajak sufi bisa disajikeun dina bentuk narasi ieu dihandap:
Sajak anu di karang ku Abdul Hadi W.M. eusina nyaeta “Yen saenya-enyana jalma-jalma teh heunteu jauh jeung Alloh SWT, tegesna mah jalma-jalma teh henteu bisa ngahindar tina pangawasan Allah SWT, lir di umpamakeun saperti seneu jeung panas, jeung lir ibarat kaen jeung kapas anu henteu bisa dipisahkeun.”
Dina narasi diluhur nandakeun makna anu dikandung dina sajak eta miboga makna denotasi jeung konotasi (campuran).
3.2.3 Rasa
Pangarang anu ngarang kana sajak sufi anu judulna “Gusti” , ngabogaan sikep yen anjeuna geus sono pisan ka Gusti Alloh SWT, jeung anjeuna rumasa yen dirina teu bisa jauh ti Allah SWT.
3.2.4 Irama/Lagu
Dina conto sajak sufi. Iramana bisa make lagu angger, lantaran tiap padalisan sajak sufi di luhur iramana sarua atawa angger nyaeta 2//2.
3.2.5 Amanat
Amanat anu di kandung dina sajak sufi “Gusti” anu bade di sampaikeun ku pangarang nyaeta: urang teh kudu sadar yen urang sarerea heunteu bisa jauh tina pangawasan Alloh SWT, heunteu bisa sabebas-bebasna hirup di dunya. Kumargi kitu urang kudu ngajaga sikep, tingkah laku urang, lantaran Alloh SWT bakal terus bakal aya wae ningali ka urang, ngawas ka urang dina keur ngalakonan naon bae.

BAB IV
PANUTUP
4.1 Kacindekan
Dina analisis data anu geus dilakukeun kana sajak sufi bisa dicindekkeun sababaraha hal nyaeta:
a. Sastra nyaeta karya tulis anu, lamun di bandingkeun jeung karya tulis anu sejena, miboga pirang-pirang ciri kaunggulan saperti kaorsinilan, kaartistikan, sarta kaendahan tina eusi jeung ungkapanna.
b. Sajak sufi teh nyaeta salah sahiji karya sastra Indonesia. Sajak sufi bisa di hartikeun sajak anu di tulis ku panganut paham kana tasawuf, sajak anu ngandung kana nilai-nilai tasawuf, atawa sajak anu ngandung kana pangalaman tasawuf. Sajak sufi biasana ngebrehkeun rasa ka sono panyairna kanu nyiptakeunna (Allah), hakekat hubungan mahluk jeung sang Khalik, jeung sagala tingkah polah anu ka asup kana pangalaman kaagamaan (religious).
c. Unsur-unsur sajak sufi teu beda jauh jeung sajak-sajak anu sejena nyaeta miboga tema, makna/harti, rasa, irama/lagu, jeung amanat.
4.2 Saran
Pikeun ngembangkeun kanyaho kana karya sastra khususna sajak anu leuwih ngembang, saena kedah ngalakukeun sababaraha kagiatan, diantarana:
a. Guru-guru anu ngajar kana bidang sastra di harepkeun supaya leuwih giat kana ngabimbing murid-muridna
b. Murid anu diajarna di harepkeun supaya diajarna bener-bener.
c. Supaya lebih di tingkatkeun kana kagiatan ngenalkeun sastra-sastra Indonesia
d. Murid supaya kudu di lobakeun kana latihan-latihan sastra.
e. Ngayakeun hiji pasanggiri anu ngenaan kana sastra supaya leuwih resep kana sastra-sastra Indonesia.


DAFTAR PUSTAKA


Anindyarini, Atikah. 2008. Bahasa Indonesia Kelas VII. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional.
__________. 2008. Bahasa Indonesia Kelas IX. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional.
Gumilar, Kankan.1996. Bahasa dan Sastra Indonesia. Ciparay:
Hakim, Lukmanul. 2004. Bahasa Indonesia. Bandung: Elisa Surya Dwitma.
Sugono, Dendi. 2003. Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 1. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional.
______. 2003. Buku Praktis Bahasa Indonesia Jilid 2. Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional.
Suryana, dkk. 2006. PILA Bahasa dan Sastra Indonesia.Bandung: Elisa Surya
Dwitama.
Wirajaya, Asep Yuda , dkk. 2008. Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional.
Yogaswara, Yodi. 2006. Terampil Berbahasa dan Bersastra Indonesia Kelas 1
SMP/MTs. Jakarta: Nimas Multima.
_________. Yodi. 2006. Terampil Berbahasa dan Bersastra Indonesia Kelas 3
SMP/MTs. Jakarta: Nimas Multima.
MAKALAH JEPANG
KEBUDAYAAN JEPANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Swt yang mana atas berkat limpahan karunia, rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul TRADISI DAN KEBUDAYAAN JEPANG. Shalawat beserta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga beserta sahabatnya.
Adapun pembuatan makalah ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester ganjil bahasa jepang.
Atas terselesaikannya makalah ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan dukungannya yang telah diberikan:
1. Ayahanda tercinta K.H Ishaq
2. Ibunda E. Siti Kurniawati serta kakak-kakak dan adik-adik penulis yang telah mendukung baik do`a, moril dan materil serta kasih sayang yang yang tak henti-hentinya.
3. Semua orang yang tak sempat penulis tuliskan dalam makalah ini.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi para pembaca.
Atas segala kesederhanaan dalam penyajian dan pembahasan, penulis menyadari bahwa penulisan makalah ini belum sempurna. Maka dari itu apabila ada banyak kesalahan mohon dimaafkan, karena kami masih dalam tahap belajar.

Bandung, Desember 2009
penulis

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Jepang (bahasa Jepang: 日本 Nippon/Nihon, nama resmi: Nipponkoku/Nihonkoku adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan.
Jepang merupakan Negara yang di juluki Negara matahari dan Negara bunga sakura, mengapa demikian? Karena di Negara jepang mayoritas beragama Shinto yang menyembah matahari sehingga disebut Negara matahari, sedangkan julukan Negara bunga sakura di berikan karena banyak bunga sakura yang tumbuh si tanah jepang, bahkan untuk menyambut musim semi sakura orang jepang mempunyai suatu tradisi, yaitu biasa disebut perayaan hanami (perayaan melihat mekarnya bunga) sebagai symbol kebahagiaan karena datangnya musim semi, di mana di saat itu bunga sakura mekar dengan cantiknya. Di setiap budayanya mempunyai arti tersendiri. Dari zaman jomon sampai zaman hesei sekarang, orang jepan mampu melestarikan kebudayaannya sendiri.

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari dan tujuan penulisan makalah ini adalah
1. Memenuhi salah satu tugas Bahasa Jepang
2. Mengetahui apa saja kebudayaan yang ada di negara Jepang
3. Menambah pengetahuan tentang kebudayaan Jepang
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah ini dilakukan untuk memfokuskan pembahasan tentang isi makalah. Adapun batasan masalah adalah kebudayaan umum yang ada di Jepang.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas rumusan masalahnya adalah kebudayaan apa saja yang ada di Jepang.
1.5 Sistematika Penelitian
BAB I : Pendahuluan
Bab ini menjalankan Latar belakang masalah atau permasalahan, maksud dan tujuan, batasan masalah, rumusan masalah dan sistematika penulisan.
BAB II : Landasan Teori
Bab ini membahas tentang kebudayaan Jepang dan macam-macamnya.
BAB III : Metodologi Penyusunan
Bab ini membahas mengenai metode atau cara penyusun dalam membuat makalah ini
BAB IV : Pembahasan
Bab ini membahas mengenai Kebudayaan Jepang
BAB V : Penutup
Bab ini berisi kesimpulan dan keinginan penyusun atau penulis


BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Kebudayaan Jepang
Jepang yang mempunyai kebudayaan yang unik membuat Negara bunga sakura itu banyak di kenal masyarakat dunia salah satunya Indonesia. kebudayaan jepang yang sampai saat ini masih dilakukan dalam berbagai kesempatan misalkan perayaan hanami, di karenakan masyarakat jepang mencintai kebudayaannya sendiri dan mau menjaganya. Orang jepang mau memakai pakaian seberat dan setebal kimono untuk sekedar menghadiri upacara resepsi pernikahan, sekarang kita tahu bagaimana cintanya warga jepang pada kebudayaannya sendiri. Adakalanya kita perlu mengetahui seperti apa kebudayaan jepang itu, mungkin dengan mengetahui beberapa kebudayaan jepang kita bisa sedikit meniru cara melestarikan kebudayaannya, mungkin bisa saja kebudayaan kita tetap terjaga dan tetap di lakukan seperti kebudayaan jepang. beberapa contoh kebudayaan jepang:
1. Acara Tahunan
2. Perayaan hanami
3. Samurai
4. Shogun
5. Baju tradisional jepang
6. Geisha
7. Festival (Matsuri)
8. Sumo
9. Pemandian Umum
10. Musik Tradisional
11. Upacara Minum Teh
2.1.1 Acara Tahunan
Berikut adalah hari libur nasional Jepang dan beberapa yang paling penting acara nasional tahunan lainnya. Selain itu, ada banyak festival tahunan lokal. Kami event calendar dapat dimintai untuk tanggal-tanggal.
1. Januari 1 (hari libur nasional)
Tahun Baru (shogatsu): Ini adalah hari libur paling penting di Jepang. Sementara hanya 1 Januari ditetapkan sebagai hari libur nasional, banyak perusahaan yang tetap tertutup hingga Januari 3. Informasi lebih lanjut tersedia pada Tahun Baru halaman.
2. Senin kedua Januari (libur nasional)
Coming of Age (seijin no hi): Kedatangan usia 20 tahun laki-laki dan perempuan dirayakan pada hari libur nasional ini. Informasi lebih lanjut tersedia pada Coming of Age halaman.
3. Februari 3
Awal musim semi (Setsubun): Setsubun bukan hari libur nasional, tapi dirayakan di tempat-tempat suci dan kuil-kuil nasional. Informasi lebih lanjut tersedia di Setsubun halaman.
4. Februari 11 (hari libur nasional)
Hari Pembentukan Negara (kenkoku kinenbi): Menurut Jepang awal sejarah mencatat, pada hari ini pada tahun 660 SM Jepang pertama kaisar dinobatkan.
5. Februari 14
Hari Valentine: Di Jepang, wanita memberikan coklat kepada orang-orang di Hari Valentine. Ini bukan hari libur nasional. Informasi lebih lanjut tersedia di Hari Valentine halaman.
6. Maret 3
Doll's Festival (hina Matsuri): Gadis juga disebut festival. Informasi lebih lanjut tersedia di Festival Doll halaman.
7. Maret 14
White Day: Kebalikan dari Hari Valentine: Pria memberikan kue atau cokelat kepada perempuan. Ini bukan hari libur nasional. Informasi lebih lanjut tersedia pada Hari White halaman.
8. Sekitar Maret 20 (libur nasional)
Eqinox Spring Day (shunbun no hi): Kuburan yang dikunjungi selama seminggu (ohigan) dari Equinox Day.
9. April 29 (hari libur nasional)
Showa Day (Showa no hi): Ulang tahun mantan Kaisar Showa. Sebelum tahun 2007, 29 April dikenal sebagai Hari Hijau (sekarang dirayakan pada 4 Mei). Hari Showa adalah bagian dari Golden Week.
10. Mei 3 (libur nasional)
Hari Konstitusi (Kenpo kinenbi): Hari libur nasional mengingat konstitusi baru, yang diberlakukan setelah perang. Informasi lebih lanjut tersedia di Golden Week halaman.
11. May 4 (hari libur nasional)
Greenery Day (midori no hi): Hingga 2006, Hari Hijau dirayakan pada tanggal 29 April, mantan Kaisar Showa ulang tahun, karena kaisar cinta untuk tanaman dan alam. Sekarang dirayakan pada 4 Mei dan merupakan bagian dari Golden Week.
12. 5 Mei (hari libur nasional)
Children's Day (Kodomo no hi): Anak laki-laki juga disebut festival. Informasi lebih lanjut tersedia di Golden Week halaman.
13. Juli / Agustus 7
Bintang Festival (Tanabata): Tanabata adalah sebuah festival bukan hari libur nasional. Informasi lebih lanjut tersedia di Tanabata halaman.
14. Senin ketiga Juli (hari libur nasional)
Ocean Day (umi no hi): Seorang baru saja diperkenalkan hari libur nasional untuk merayakan laut. Hari menandai kembalinya Kaisar Meiji dari sebuah perahu perjalanan ke Hokkaido pada tahun 1876.
15. Juli / Agustus 13-15
Obon: Obon adalah sebuah festival untuk memperingati almarhum leluhur. Informasi lebih lanjut tersedia di Obon halaman.
16. Senin ketiga September (hari libur nasional)
Penghormatan Orang Lanjut Usia (keiro no hi): Menghormati orang tua dan umur panjang yang dirayakan pada hari libur nasional ini.
17. Sekitar September 23 (hari libur nasional)
Autum Equinox Day (shubun no hi): Kuburan yang dikunjungi selama seminggu (ohigan) dari Equinox Day.
18. Senin kedua Oktober (hari libur nasional)
Hari Olahraga dan Kesehatan (taiiku no hi): Pada hari itu di tahun 1964, Olimpiade dari Tokyo dibuka.
19. November 3 (libur nasional)
Hari Kebudayaan (Bunka no hi):
Satu hari untuk promosi budaya dan cinta kebebasan dan damai. Pada hari budaya, sekolah dan pemerintah yang dipilih orang untuk penghargaan khusus mereka, budaya prestasi.
20. November 15
Tujuh-Lima-Tiga (shichigosan):
Sebuah festival untuk anak-anak, Shichigosan bukan hari libur nasional. Informasi lebih lanjut tersedia di Shichigosan halaman.
21. November 23 (hari libur nasional)
Labour Thanksgiving Day (kansha tidak kinro hi):
Hari libur nasional untuk menghormati tenaga kerja.
22. Desember 23 (hari libur nasional)
Ulang Tahun Kaisar (Tenno tidak tanjobi):
Ulang tahun saat ini kaisar selalu merupakan hari libur nasional. Jika kaisar perubahan, perubahan hari libur nasional pada tanggal ulang tahun kaisar baru.
23. 24-25 Desember
Natal : Natal bukan hari libur nasional, tetapi dirayakan oleh peningkatan jumlah Jepang. Informasi lebih lanjut tersedia pada Natal halaman.
24. Desember 31
New Year's Eve (omisoka): 31 Desember bukan hari libur nasional. Informasi lebih lanjut tersedia pada Tahun Baru halaman.
Jika hari libur nasional jatuh pada hari Minggu, hari Senin berikutnya juga akan menjadi hari libur. Jika hari terletak di antara dua hari libur nasional, hari ini juga akan berubah menjadi sebuah hari libur.
2.1.2 Perayaan Hanami
Hanami (hana wo miru = melihat bunga) atau ohanami adalah tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi. Selain itu, hanami juga berarti piknik dengan menggelar tikar untuk pesta makan-makan di bawah pohon sakura. Rombongan demi rombongan berpiknik menggelar tikar dan duduk-duduk di bawah pepohonan sakura untuk bergembira bersama, minum sake, makan makanan khas Jepang, dan lain-lain layaknya pesta kebun. Semuanya bergembira. Ada kelompok keluarga, ada kelompok perusahaan, organisasi, sekolah dan lain-lain.
2.1.3 Samurai
Istilah samurai, pada awalnya mengacu kepada “seseorang yang mengabdi kepada bangsawan”. Pada zaman Nara, (710 – 784), istilah ini diucapkan saburau dan kemudian menjadi saburai. Selain itu terdapat pula istilah lain yang mengacu kepada samurai yakni bushi. Istilah bushi yang berarti “orang yang dipersenjatai/kaum militer”, pertama kali muncul di dalam Shoku Nihongi, pada bagian catatan itu tertulis “secara umum, rakyat dan pejuang (bushi) adalah harta negara”. Kemudian berikutnya istilah samurai dan bushi menjadi sinonim pada akhir abad ke-12 (zaman Kamakura).
2.1.4 Shogun (Sei-i Taishogun)
Shogun adalah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal. Dalam konteks sejarah Jepang, bila disebut pejabat shogun maka yang dimaksudkan adalah Sei-i Taishogun yang berarti Panglima Tertinggi Pasukan Ekspedisi melawan Orang Biadab (istilah "Taishogun" berarti panglima angkatan bersenjata). Sei-i Taishogun merupakan salah satu jabatan jenderal yang dibuat di luar sistem Taiho Ritsuryo. Jabatan Sei-i Taishogun dihapus sejak Restorasi Meiji. Walaupun demikian, dalam bahasa Jepang, istilah shogun yang berarti jenderal dalam kemiliteran tetap digunakan hingga sekarang.
2.1.5 Baju Tradisional jepang
Baju tradisional jepang adalah kimono, kimono di bagi menjadi 2 macam yaitu kimonowanita dan kimono pria. Kimono wanita ini masih di bagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah:
1. Kurotomesode: kimono paling formal dan biasanya di pakai wanita yang sudah menikah.
2. Irotomesode: kimono yang di pakai oleh wanita dewasa yang sudah menikah/belum menikah untuk menghadiri acara formal.
3. Furisode: adalah kimono paling formal untuk wanita muda yang belum menikah.
4. Homongi: adalah kimono formal untuk wanita, sudah menikah atau belum menikah.
5. Iromuji: adalah kimono semiformal, namun bisa dijadikan kimono formal bila iromuji tersebut memiliki lambang keluarga (kamon).
6. Tsukesage: Tsukesage adalah kimono semiformal untuk wanita yang sudah atau belum menikah.
7. Komon: Komon adalah kimono santai untuk wanita yang sudah atau belum menikah.
8. Tsumugi: adalah kimono santai untuk dikenakan sehari-hari di rumah oleh wanita yang sudah atau belum menikah.
9. Yukata: adalah kimono nonformal yang dipakai pria dan wanita pada kesempatan santai di musim panas, misalnya sewaktu melihat pesta kembang api, matsuri (ennichi), atau menari pada perayaan obon.
Sedangkan kimono pria di bagi menjadi 2 yaitu: kimono formal dan kimono santai
1. Kimono formal: yaitu berupa setelan montsuki hitan dengan hakama dan haori
2. Kimono santai atau kinagashi: yaitu kimono yang di pakai sebagai pakean sehari-ahri atau ketika keluar rumah pada kesempatan tidak resmi

2.1.6 Geisha
Geisha adalah wanita penghibur profesional yang melakukan tradisional seni Jepang pada perjamuan.
Gadis-gadis yang ingin menjadi geisha, harus melalui pemagangan yang kaku selama mereka belajar berbagai kesenian tradisional seperti bermain alat musik, bernyanyi, menari, tetapi juga percakapan dan keterampilan sosial lainnya.
Di Kyoto, geisha magang disebut "maiko".
Geisha mengenakan kimono, dan wajah mereka yang dibuat dengan sangat pucat. Sebagai turis biasa, Anda mungkin dapat melihat seorang maiko di beberapa distrik Kyoto, seperti Gion dan Pontocho atau di Kanazawa 's Higashi Geisha Kabupaten.


2.1.7 Festival (Matsuri)
Ada banyak festival lokal (Matsuri) di Jepang karena hampir setiap kuil merayakan salah satu sendiri. Kebanyakan festival yang diadakan setiap tahun dan merayakan kuil itu dewa atau musiman atau peristiwa sejarah. Beberapa festival yang diadakan selama beberapa hari.

Festival Floats

Mikoshi

Elemen penting adalah prosesi festival Jepang, di mana lokal kuil 's kami (Shinto dewa) dilaksanakan melalui kota di mikoshi (tandu). Ini adalah satu-satunya waktu tahun ketika kami meninggalkan tempat suci untuk dilaksanakan di seluruh kota.
Banyak juga fitur dihiasi festival mengapung (dashi), yang ditarik melalui kota, ditemani oleh drum dan seruling musik oleh orang-orang yang duduk di mengapung. Setiap festival memiliki karakteristik sendiri. Sementara beberapa festival yang tenang dan meditasi, banyak yang energik dan berisik.
Di bawah berikut daftar yang tidak lengkap Jepang beberapa festival paling terkenal. Sesuai tanggal yang tersedia di kalender acara.
Satu minggu di awal Februari
Festival Salju Sapporo
Sapporo, Hokkaido

Salju dan es yang besar patung-patung yang dibangun di pusat kota yang terletak Odori Park selama Festival Salju Sapporo (Sapporo Yuki Matsuri).

April 14-15 dan 9-10 Oktober
Takayama Matsuri
Takayama, Gifu

Besar dan rumit dihiasi mengapung ditarik melalui kota tua Takayama. Diadakan di musim semi dan musim gugur.

Pekan pada pertengahan Mei
Sanja Matsuri
Asakusa, Tokyo

Festival Asakusa Shrine, yang sanja Matsuri adalah salah satu dari Tokyo 's tiga festival besar. Mikoshi dilakukan melalui jalan-jalan di Asakusa.


Juli
Kyoto Gion Matsuri
Kyoto

Festival Kuil Yasaka, Gion Matsuri adalah peringkat sebagai salah satu dari tiga terbaik jepang festival, yang menampilkan lebih dari 20 meter festival mengapung. Puncak festival berlangsung pada tanggal 17 Juli.

2-7 Agustus
Nebuta Matsuri
Aomori City, Prefektur Aomori

Fitur yang festival Nebuta Matsuri mengapung dengan lentera besar, beberapa berukuran lebih dari 10 meter. Festival menarik beberapa juta pengunjung setiap tahun.

3-6 Agustus
Kanto Matsuri
Akita City, Prefektur Akita

Lebih dari dua ratus bambu panjang sampai dengan 46 lentera yang melekat pada masing-masing diimbangi oleh anggota populer ini malam festival parade.

12-15 Agustus
Awa Odori
Kota Tokushima, Prefektur Tokushima

Ini adalah yang paling terkenal banyak tarian tradisional festival yang diselenggarakan di Jepang selama Obon musim pada pertengahan bulan Agustus.

7-9 Oktober
Nagasaki Kunchi
Kota Nagasaki, Prefektur Nagasaki

Festival Nagasaki 's Kuil Suwa, fitur Kunchi Nagasaki, gaya cina naga dan mengapung berbentuk seperti kapal.

2-3 Desember
Chichibu Yomatsuri
Chichibu City, Prefektur Saitama

Malam Chichibu Festival yang dianggap sebagai salah satu dari tiga terbaik Jepang yang menampilkan festival festival besar mengapung (Yatai). Menyoroti festival tersebut berlangsung di malam hari 3 Desember.

2.1.8 Sumo

Sumo adalah gulat gaya Jepang dan Jepang olahraga nasional. Itu berasal dari zaman kuno sebagai pertunjukan untuk menghibur para dewa Shinto. Banyak upacara dengan latar belakang agama masih diikuti hari ini.
Aturan-aturan dasar sumo sangat sederhana: para pegulat yang pertama kali menyentuh tanah dengan apa saja selain telapak kaki, atau yang meninggalkan cincin sebelum lawan, kalah. Perkelahian berlangsung pada cincin yang tinggi, yang disebut "dohyo", yang terbuat dari tanah liat dan tertutup lapisan pasir. Perkelahian sendiri biasanya hanya berlangsung beberapa detik, atau dalam kasus yang jarang terjadi, sekitar satu menit.
Di bagian atas pegulat sumo 'hierarki tahan Yokozuna (juara agung). Pada saat ini, ada dua Yokozuna, Asashoryu dan Hakuho, baik dari Mongolia. Setelah pegulat mencapai peringkat Yokozuna, ia tidak bisa kehilangan status ini tetapi ia akan diharapkan untuk pensiun ketika hasil mulai memburuk. Banyak mantan pegulat tetap aktif di dunia sumo sebagai anggota dari Asosiasi Sumo Jepang.

Kokugikan, sumo stadion di Tokyo Ryogoku
Kebanyakan pegulat elit sangat terlatih atlet antara 20 dan 35 tahun. Mereka biasanya tinggal bersama di kompleks perumahan dan pelatihan, yang disebut "kandang", di mana semua aspek kehidupan, dari tidur dan makan untuk pelatihan dan waktu luang, secara ketat diatur oleh pelatih, yang disebut "stabil tuan".
Tidak ada pembatasan atau kelas berat di sumo, yang berarti bahwa pegulat dapat dengan mudah menemukan diri mereka cocok off terhadap seseorang berkali-kali ukuran mereka. Akibatnya, berat badan merupakan bagian penting dari pelatihan sumo. Sumo hidangan yang khas, chanko Nabe, sup sehat adalah yang penuh dengan sayuran, daging dan ikan.
Enam turnamen yang diselenggarakan setiap tahun, masing-masing berlangsung 15 hari. Tiga dari turnamen yang diselenggarakan di Tokyo (Januari, Mei, September), dan satu masing-masing di Osaka (Maret), Nagoya (Juli) dan Fukuoka (November).

2.1.9 Pemandian Umum

Mandi umum yang besar (Ichinoyu) di Onsen Kinosaki
Di masa lalu, banyak rumah di Jepang tidak dilengkapi dengan bak mandi. Untuk mengisi kekosongan ini, lingkungan sento (lit. uang air panas), atau mandi umum adalah tempat di mana penduduk setempat bisa pergi untuk mencuci sendiri, rendam dalam bak dan bersosialisasi dengan tetangga.
Dewasa ini, karena sebagian besar rumah tangga telah mereka mandi sendiri, jumlah sento tradisional telah menurun. Namun, jenis baru mandi umum dan kamar mandi kompleks, yang menampilkan berbagai jenis kolam renang, sauna, pusat kebugaran, dan lain-lain telah muncul, beberapa di antaranya lebih menyerupai taman hiburan dari rumah mandi yang sederhana.
Beberapa sento, biasanya dalam air panas kota resor, memanfaatkan air panas alami di air untuk mandi. Dalam hal ini, mereka dianggap sebagai Onsen mandi. Pemandian umum yang tidak disediakan oleh mata air panas, gunakan air keran dipanaskan gantinya.

Lingkungan kecil di Nozawa sento Onsen Onsen
Pemandian umum (publik bahwa siapa pun dapat menggunakannya sebagai lawan mandi pribadi dari Ryokan dan hotel yang mungkin hanya terbuka untuk tamu) dapat ditemukan di seluruh Jepang dan biaya biasanya 200-2.000 yen. Beberapa, ditemukan di kota-kota besar, buka 24 jam dengan tarif semalam khusus, dan dapat digunakan sebagai alternatif anggaran akomodasi.
Dengan pengecualian beberapa gaya taman mandi kompleks, pemandian umum yang dipisahkan oleh jender dan pakaian renang tidak dipakai. Informasi lebih lanjut tentang aturan mandi dapat ditemukan di sini.

Mandi dari Satonoyu di Kinsosaki Onsen

Sento di Onsen Yunotsu Town


2.1.10 Musik Tradisional
Ada beberapa jenis tradisional, musik Jepang (hogaku). Beberapa yang paling penting tercantum di bawah ini:
1. Gagaku:
Musik istana kuno dari Cina dan Korea. Ini adalah jenis tertua Jepang, musik tradisional.
2. Biwagaku:
Musik yang dimainkan dengan Biwa, semacam gitar dengan empat senar.
3. Nohgaku:
Musik dimainkan selama Noh pertunjukan. Pada dasarnya terdiri dari paduan suara, para Hayashi seruling, yang Tsuzumi drum, dan instrumen lainnya.
4. Sokyoku:
Musik yang dimainkan dengan Koto, sejenis sitar dengan 13 string. Kemudian juga ditemani oleh Shamisen dan Shakuhachi.
5. Shakuhachi:
Musik yang dimainkan dengan Shakuhachi, seruling bambu yang sekitar 55 cm. Nama seruling panjang adalah Shaku dinyatakan dalam satuan Jepang tua panjang.
6. Shamisenongaku:
Musik yang dimainkan dengan Shamisen, semacam gitar dengan hanya tiga senar. Kabuki dan Bunraku pertunjukan yang disertai dengan shamisen.
7. Minyo:
Lagu-lagu rakyat Jepang.
2.1.11 Upacara MinumTeh
Upacara minum teh (sado: "jalan teh") adalah cara untuk mempersiapkan upacara dan minum teh. Kebiasaan telah sangat dipengaruhi oleh Zen Buddhisme.
Sekarang ini, upacara minum teh adalah hobi yang relatif populer. Banyak orang Jepang, yang tertarik budaya mereka sendiri, upacara minum teh pelajaran. Upacara minum teh tradisional Jepang yang diadakan di ruang di pusat-pusat komunitas budaya atau rumah-rumah pribadi.
Upacara itu sendiri terdiri dari banyak ritual yang harus dipelajari oleh hati. Hampir setiap gerakan tangan yang diresepkan. Pada dasarnya, teh pertama disiapkan oleh tuan rumah, dan kemudian diminum oleh para tamu. Teh pahit matcha teh hijau yang terbuat dari daun teh bubuk.

Peralatan upacara minum teh:
Beberapa instrumen yang paling penting.
(Chasen: bambu teh kuas untuk persiapan)BAB III
MEDOTOLOGI PENYUSUNAN
Makalah ini disusun berdasarkan metodologi penyusunan kepustakaan. Yaitu metodologi yang dilakukan dengan cara mengambil data-data dari internet. Data-data yang diambil dari internet adalah tentang kebudayaan jepang sebagai berikut:
1. Acara Tahunan
2. Perayaan hanami
3. Samurai
4. Shogun
5. Baju tradisional jepang
6. Geisha
7. Festival (Matsuri)
8. Sumo
9. Pemandian Umum
10. Musik Tradisional
11. Upacara Minum Teh

BAB IV
PEMBAHASAN
Dalam pembahasan tentang kebudayaan jepang dapat diambil beberapa kebudayaan jepang diantaranya:
Acara tahunan: Acara yang dilakukan secara rutin setiap tahun seperti hari libur nasional Jepang dan beberapa yang paling penting acara nasional tahunan lainnya. Selain itu, ada banyak festival tahunan lokal. Kami event calendar dapat dimintai untuk tanggal-tanggal.
Perayaan Hanami : Tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi.
Samuarai : Istilah samurai, pada awalnya mengacu kepada “seseorang yang mengabdi kepada bangsawan”. Pada zaman Nara, (710 – 784), istilah ini diucapkan saburau dan kemudian menjadi saburai. Selain itu terdapat pula istilah lain yang mengacu kepada samurai yakni bushi. Istilah bushi yang berarti “orang yang dipersenjatai/kaum militer”, pertama kali muncul di dalam Shoku Nihongi, pada bagian catatan itu tertulis “secara umum, rakyat dan pejuang (bushi) adalah harta negara”. Kemudian berikutnya istilah samurai dan bushi menjadi sinonim pada akhir abad ke-12 (zaman Kamakura).
Shogun (Sei-i Taishogun) : Shogun adalah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal. Dalam konteks sejarah Jepang, bila disebut pejabat shogun maka yang dimaksudkan adalah Sei-i Taishogun yang berarti Panglima Tertinggi Pasukan Ekspedisi melawan Orang Biadab (istilah "Taishogun" berarti panglima angkatan bersenjata).
Baju tradisional jepang : Baju tradisional jepang adalah kimono. Kimono adalah pakaian tradisional Jepang. Arti harfiah kimono adalah baju atau sesuatu yang dikenakan (ki berarti pakai, dan mono berarti barang). Kimono di bagi menjadi 2 macam yaitu kimonowanita dan kimono pria.
Geisha : Geisha adalah wanita penghibur profesional yang melakukan tradisional seni Jepang pada perjamuan.
Festival (Matsuri) : Ada banyak festival lokal (Matsuri) di Jepang karena hampir setiap kuil merayakan salah satu sendiri. Kebanyakan festival yang diadakan setiap tahun dan merayakan kuil itu dewa atau musiman atau peristiwa sejarah. Beberapa festival yang diadakan selama beberapa hari.
Sumo : Sumo adalah gulat gaya Jepang dan Jepang olahraga nasional. Itu berasal dari zaman kuno sebagai pertunjukan untuk menghibur para dewa Shinto. Banyak upacara dengan latar belakang agama masih diikuti hari ini.
Pemandian Umum : Di masa lalu, banyak rumah di Jepang tidak dilengkapi dengan bak mandi. Untuk mengisi kekosongan ini, lingkungan sento (lit. uang air panas), atau mandi umum adalah tempat di mana penduduk setempat bisa pergi untuk mencuci sendiri, rendam dalam bak dan bersosialisasi dengan tetangga.
Musik Tradisional : Ada beberapa jenis tradisional, musik Jepang (hogaku). Beberapa yang paling penting tercantum adalah: Gagaku, Biwagaku, Nohgaku, Sokyaku, Shakuhachi, Shamisenongaku, dan Minyo.
Upacara MinumTeh : Upacara minum teh (sado: "jalan teh") adalah cara untuk mempersiapkan upacara dan minum teh. Kebiasaan telah sangat dipengaruhi oleh Zen Buddhisme.


BAB V
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan tentang kebudayaan jepang, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:
5.1 Kesimpulan
1. Jepang memiliki banyak kebudayaan yaitu Acara Tahunan, Perayaan hanami, Samurai, Shogun, Baju tradisional jepan, Geisha, Festival (Matsuri), Sumo, Pemandian Umum, Musik Tradisional, dan Upacara Minum Teh.
2. Acara tahunan: Acara yang dilakukan secara rutin setiap tahun seperti hari libur nasional Jepang dan beberapa yang paling penting acara nasional tahunan lainnya. Selain itu, ada banyak festival tahunan lokal. Kami event calendar dapat dimintai untuk tanggal-tanggal.
3. Perayaan Hanami : Tradisi Jepang dalam menikmati keindahan bunga, khususnya bunga sakura. Mekarnya bunga sakura merupakan lambang kebahagiaan telah tibanya musim semi.
4. Samuarai : Istilah samurai, pada awalnya mengacu kepada “seseorang yang mengabdi kepada bangsawan”. Pada zaman Nara, (710 – 784), istilah ini diucapkan saburau dan kemudian menjadi saburai. Selain itu terdapat pula istilah lain yang mengacu kepada samurai yakni bushi. Istilah bushi yang berarti “orang yang dipersenjatai/kaum militer”, pertama kali muncul di dalam Shoku Nihongi, pada bagian catatan itu tertulis “secara umum, rakyat dan pejuang (bushi) adalah harta negara”. Kemudian berikutnya istilah samurai dan bushi menjadi sinonim pada akhir abad ke-12 (zaman Kamakura).
5. Shogun (Sei-i Taishogun) : Shogun adalah istilah bahasa Jepang yang berarti jenderal. Dalam konteks sejarah Jepang, bila disebut pejabat shogun maka yang dimaksudkan adalah Sei-i Taishogun yang berarti Panglima Tertinggi Pasukan Ekspedisi melawan Orang Biadab (istilah "Taishogun" berarti panglima angkatan bersenjata).
6. Baju tradisional jepang : Baju tradisional jepang adalah kimono. Kimono adalah pakaian tradisional Jepang. Arti harfiah kimono adalah baju atau sesuatu yang dikenakan (ki berarti pakai, dan mono berarti barang). Kimono di bagi menjadi 2 macam yaitu kimonowanita dan kimono pria.
7. Geisha : Geisha adalah wanita penghibur profesional yang melakukan tradisional seni Jepang pada perjamuan.
8. Festival (Matsuri) : Ada banyak festival lokal (Matsuri) di Jepang karena hampir setiap kuil merayakan salah satu sendiri. Kebanyakan festival yang diadakan setiap tahun dan merayakan kuil itu dewa atau musiman atau peristiwa sejarah. Beberapa festival yang diadakan selama beberapa hari.
9. Sumo : Sumo adalah gulat gaya Jepang dan Jepang olahraga nasional. Itu berasal dari zaman kuno sebagai pertunjukan untuk menghibur para dewa Shinto. Banyak upacara dengan latar belakang agama masih diikuti hari ini.
10. Pemandian Umum : Di masa lalu, banyak rumah di Jepang tidak dilengkapi dengan bak mandi. Untuk mengisi kekosongan ini, lingkungan sento (lit. uang air panas), atau mandi umum adalah tempat di mana penduduk setempat bisa pergi untuk mencuci sendiri, rendam dalam bak dan bersosialisasi dengan tetangga.
11. Musik Tradisional : Ada beberapa jenis tradisional, musik Jepang (hogaku). Beberapa yang paling penting tercantum adalah: Gagaku, Biwagaku, Nohgaku, Sokyaku, Shakuhachi, Shamisenongaku, dan Minyo.
12. Upacara MinumTeh : Upacara minum teh (sado: "jalan teh") adalah cara untuk mempersiapkan upacara dan minum teh. Kebiasaan telah sangat dipengaruhi oleh Zen Buddhisme.
5.2 Keinginan Penyusun:
DAFTAR PUSTAKA
www.kazeyagami.blog
http://kazeyagami.blog.friendster.com/2009/02/hanami/
oleh: kazeyagamy
www.kaskus.com
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://i204.photobucket.com/albums/bb92/Ken_Bu/SaigoTakamori.jpg&imgrefurl=http://www.kaskus.us/showthread.php%3Ft%3D1243847&usg=__4BAPJhoz6eZ4uBOS1F5_5PWBHrA=&h=500&w=387&sz=83&hl=en&start=1&tbnid=XxoLDrbaKBzL0M:&tbnh=130&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Dkebudayaan%2Bjepangsamurai%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
oleh: zeth
www.wikipedia.com
Link: http://id.wikipedia.org/wiki/Shogun
Oleh: Tomio Takahashi. Sei-i Taishogun mo hitotsu no kokkashuken. Chukoshinso, 1987.
ISBN 978-4-12-100833-6
Link: http://id.wikipedia.org/wiki/Kimono
http://id.wikipedia.org/wiki/Hakama
http://id.wikipedia.org/wiki/Geta_(alas_kaki)
http://id.wikipedia.org/wiki/Obi_(sabuk)
http://id.wikipedia.org/wiki/Z%C5%8Dri
http://id.wikipedia.org/wiki/Yukata
www.google.com
DRAMA PENGGURAN

BABAK 1

Kacaritakeun di hiji Desa aya hiji pamuda nyaeta si Kabayan anu bogoheun ka si Iteung tapi bapana si Iteung teu satujueun, lantaran si Kabayan jalma pangangguran anu pagaweannana teh ngan bisa ngusep we jeung ngusep. Dina hiji poe si Kabayan keur ngusep di sisi balong bari nafakuran nasibna jeung kaayaan nana jeung si Iteung.

Kabayan : “Euleuh-euleuh geuning kieu nyak jadi pangangguran mah pagawean teh ngan ngusep we jeung moyan, cep... cep... cep..., jadi inget ka Nyi Iteung. Iteung-Iteung naha maneh teh meuni geulis-geulis teuing, Iteung kau bagaikan mutiara dalam hatiku, ti mimiti buuk ketombemu nepika dampal suku roromeheunmu sagalan meuni sampurna”.
Katma : “Kabayan ari maneh keur naon maneh? Ngusep bari ngomong sorangan kawas nu gelo!”.
Kabayan : “Heueuh aing teh lieur mikiran Nyi Iteung, ari Nyi Iteungna geus daekaeun ka urang, tapi si Abahna teu satujueun”.
Katma : “Ituh ciga Nyi Iteung kadieu! Kabayan urang kaditu heula deuk neangan heula si Rukma!”.
(Iteung datang)
Iteung : “Kang Kabayan, Naha ari akang tos teu cinta deui ka Nyai? Meuni tara dongkap wae ka bumi”.
Kabayan : “Nyi Iteung, Akang sanes teu cinta ka Nyai tapi Akang isin ku Abah. Da Akang mah cinta pisan ka Nyai, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan ku sebrangi, kan ku kejar kamenapun kau pergi, hanya untuk mengatakan “PUNTEN ETA SENDAL PAHILI SARENG NU ABDI!”.
Iteung : “Hayu atuh hoyong ka gunung mah!.”
(Kabayan di bawa ku Iteung)

BABAK 2

Romlah : “Kang Rukma naha ari Kang Rukma tos teu cinta deui ka abdi!”.
Rukma : “Siapa bilang? Nyi Romlah teh sagalana keur Akang , tuh pabrik garmen, pabrik semen, deler motor teh nu saha? Itu teh nu batur lamun anu akang mah di pasihkeun ku akang ka nyai”.
Romlah : “Mana buktina Akang cinta pisan ka Nyai!”.
Rukma : [Bari dongko mere kemang] “Yeh buktina, ku persembahakan sekuntum bunga untukmu”. [Romlah gegeeran]
Katma : “Euleuh-euleuh !!! kalah bobogohan didieu, tatadi urang kukurilingan neangan maneh di toko asin, di tukang kineng, teu ka panggih wae, ari ten teh kalah bobogohan didieu”.
Rukma : “Dek naon maneh neangan urang di toko asin jeung di tukang kineung, emangna urang teh naon? Lamun ceuk anu ngomongkeun mah urang teh ari kasep mah heunteu ngan manis wungkul!”.
Katma : “Meuli mimis ngan sakeudeung, ma enya anu manis hideung”.
Romlah : “Tong kitu atuh Akang, da kitu-kitu oge kabogoh Abdi!”.
Katma : “Engges ah..., hayu ka si Kabayan urang angges keun masalahna jeung Abah.”
(Rukma, Katma, Jeung Romlah indit neangan Kabayan)

BABAK 3

Kabayan : [Kabayan jeung Iteung bari gandengan tangan] “Mun teu lepat didieu nya mimiti Akang jadian jeung Nyai”.
Iteung : “Muhun Kang”.
(Datang Abah)
Abah : “Astaghfirullah .... Iteung ... ari maneh keur naon? Balik ngaji lain ka imah kalah ulin jeung si borokokok ieu. Kabayan ari maneh wawanian keneh nga heureuyan anak aing!”.
Kabayan : “Da.... kumaha atuh Abah Abdi teh bogoh”.
Abah : “Naon sia hayang ka anak aing, yeuh dengekeun ku silaing, maneh teh teu pantes ka anak dewek, keur mah begung, hideung, euweuh ka gableg, pangangguran hirup deuih. Yeuh dengekeun ku sia, ari anak aing deuk paraban naon ku sia, nya deuk di paraban ku cacing. Hayu Iteung balik ka imah”.
Kabayan : “Nyi Iteung ...!”
Iteung : “Kang Kabayan ...!”
Kabayan : “Nyi Iteung ...!”
Iteung : “Kang Kabayan ...!”
Abah : “Ganeng sia”.[Plak-Plak] (Kabayan di teunggeul ku Abah)
(Katma, Rukma jeung Romlah datang)
Katma : “ke ke ke ... Abah sanes kieu jalana, upami Abah teu satuju Kabayan ka Nyi Iteung, Abah teh salaku kolot tong kieu carana, da Kabayan pameget, Nyi Iteung isteri, panginten tos aya jodona ari masalah jodo, pati, bagja jeung cilaka eta mah rahasia pangeran, rizki mah moal weuleh aya asal uarngna milarian!”.
Rukma : “Leres Abah, sok pikiran ku Abah kumaha lamun ieu ninggang ka Abah”.
Abah : “Heueuh, aing teh sadar ayeuna mah sok Kabayan ari silaing hayang ka anak aing mah, ayeuna silaing ku dewek di satujuan ngan awas lamun maneh nganyeri hatekeun jeung nyangsarakeun anak aing.”
Kabayan : “Leres, ieu teh Abah Insya Allah kuring rek nga bungahkeun hate Nyi Iteung. Asiiiiiiiiik katma, Rukma ayeuna kuring di satujuan ku Abah. Asiiiiiiiiiiiiiik kawin dah!!!!!!!”.

Akhirna si Kabayan di satujuan ku Abah lantaran si Kabayan janji rek ngabungahkeun Nyi Iteung. Ku sabab kitu najan urang pangangguran lamun urang berusaha pasti moal nganggur lantaran anu nangtukeun mah da Allh SWT.